ENEOS POINT

Update 11 Jun 2021

ใบสมัครสะสมแต้มแลกของพรีเมี่ยมสำหรับลูกค้าของผู้แทนจำหน่ายเอเนออสที่เข้าร่วมรายการนี้

เงื่อนไขการสมัคร  มีดังนี้

 1. รายการสะสมแต้มนี้ เป็นรายการสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตที่ผู้แทนจำหน่ายเอเนออสอย่างเป็นทางการ ดูแลอยู่เท่านั้น (ลูกค้าที่อยู่นอกเขตของผู้แทนจำหน่ายไม่สามารถเข้าร่วมรายการ) และต้องเป็นลูกค้าประเภทร้านอะไหล่ อู่ ศูนย์บริการ หรือผู้ใช้กลุ่ม Fleet เท่านั้น ลูกค้าประเภทผู้แทนจำหน่ายช่วง (agent หรือ sub-agent) ที่ไม่มีหน้าร้านหรือจำหน่ายหน้าร้านไม่ถึง 50%ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. รายการสะสมแต้มนี้ นับการซื้อของลูกค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 3. รายละเอียดการนับแต้ม
 • น้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% นับ 1 แต้มต่อ 1 ลิตร
 • น้ำมันกึ่งสังเคราะห์และอื่นๆ นับ 0.5 แต้มต่อ 1 ลิตร
 • น้ำมันเครื่อง Diesel Plus ทุกขนาด และน้ำมันเครื่องประเภท ถัง 200 ลิตร และ 18 ลิตร นับ 0.2 แต้มต่อ 1 ลิตร
 • น้ำมันอื่นๆ ที่ไม่สามารถร่วมรายการได้แก่ ENEOS Hydraulic, Eco Plus, Energy Plus, Eco Racing, Power Racing, Super Taxi Oil, น้ำมันเกียร์ (ขนาด 18 ลิตรและ 200 ลิตร), ATF D3, น้ำมันมอเตอร์ไซด์
 1. เงื่อนไขการสะสมแต้ม จากข้อ 3) สูงสุดได้ไม่เกิน 1,000 แต้ม และหากลูกค้ามีแต้มเกิน 1,000 แต้ม จะนับส่วนที่เกินจาก 1,000 แต้ม ในอัตรา 20% ของแต้มที่เกิน 1,000 แต้ม
 2. ลูกค้าไม่สามารถแยกบัญชี ซื้อจากผู้แทนจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดจากข้อ 4)
 3. ลูกค้าที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายมากกว่า 1 ราย จะพิจารณาการสะสมแต้ม แยกแต่ละผู้แทนจำหน่าย และการพิจารณาแต้มจะคำนึงเงื่อนไขอื่นๆ ข้างต้นด้วย
 4. รายละเอียดแต้มและรายการของพรีเมี่ยมเอเนออส ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ
 5. ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้โดยการแจ้งผ่านผู้แทนขายของบริษัท หรือ ผ่านผู้แทนจำหน่าย (พร้อมระบุรายละเอียดของลูกค้า) หรือแจ้งความประสงค์พร้อมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.eneosthailand.com 
 6. บริษัทฯ จะตรวจสอบแต้มจากยอดซื้อของลูกค้า ผ่านรายงานการขายออกของผู้แทนจำหน่าย (Dealer Sell-Out Report) และลูกค้าสามารถตรวจสอบแต้มได้จาก Line Official Account (ENEOS Thailand) รวมทั้งติดต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแต้มและยอดซื้อของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการนับแต้มจากรายงานการขายออกของผู้แทนจำหน่าย และในกรณีที่แต้มไม่ตรงกับยอดซื้อ ระหว่างลูกค้ากับผู้แทนจำหน่าย ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายงานการขายกับผู้แทนจำหน่ายก่อนการยืนยันแต้ม ซึ่งอาจใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 30-60 วัน
 7. ลูกค้าสามารถเบิกของพรีเมี่ยม จากแต้มที่มีอยู่ผ่าน Line Official Account (@ENEOS Thailand) และบริษัทฯ จะจัดส่งของพรีเมี่ยมโดยตรงให้แก่ท่านลูกค้า ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ เท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิของพรีเมี่ยมให้กับบุคคล หรือห้างร้านอื่นได้

สามารถส่ง ใบสมัครสะสมแต้มกับน้ำมันเครื่องเอเนออส ได้ที่นี่